Uncategorized

Miljömässigt hållbart jordbruk

ronja / december 15, 2021

I en tid när hållbarhet, klimat och miljö blir allt mer viktigt har många också börjat prata om att lägga om jordbruket så att det blir bättre på att lagra koldioxid från atmosfären och bevara biologisk mångfald. Vår matjord utarmas allt mer vilket minskar jordbrukets produktionskapacitet. Genom att övergå till ett regenerativt jordbruk och på alla andra möjliga sätt dra ner på gårdens koldioxidavtryck kan du som bonde bidra till en långsiktigt hållbar matproduktion.

När du köper en begagnad jordbruksmaskin från Blinto.se kan du undvika att skapa koldioxidutsläpp för nyproduktion av traktorer, grävmaskiner eller andra redskap du behöver i din verksamhet. Här kan du buda på jordbruksmaskiner i god kvalitet och till bra priser vilket gör det möjligt för dig att investera mer pengar i att lägga om till ett regenerativt jordbruk. Det går att köpa maskiner från hela Sverige och du kan enkelt hitta de auktioner du är intresserad av via den praktiska sökfunktionen.

Regenerativa brukningsmetoder

Arla Foods kommer nu att börja implementera regenerativa jordbruksmetoder på 24 olika pilotgårdar, och de nya försöken kommer att pågå i fem länder. Målet är att öka kunskapen på området och de ekologiska ägarna kommer på uppdrag av Arla även att i sina jordar mäta den resulterande kolhalten. Med dessa initiativ kommer det bli möjligt att se hur de regenerativa metoderna kan ge bättre jordhälsa, vattenkvalitet, kolinlagring och biologisk mångfald.

Dålig jordbrukspolitik i EU

Idag står jordbruket för 15 procent när det gäller EU:s totala utsläpp. Den nuvarande jordbrukspolitiken som förs i EU går inte att förena med klimatmålen, då jordbruksstödet är konstruerat på fel sätt. Det gynnar i första hand stora lantbrukare som äger mycket mark och som är stora utsläppsproducenter. Mindre aktörer slås ut, och en tredjedel av gårdarna i EU har tvingats stänga.

För att uppnå klimatmålen krävs stora förändringar inom jordbruket, som i nuläget skapar problem både för den biologiska mångfalden och för klimatet. Samtidigt har jordbruket en stor potential i att lägga grunden till nya lösningar som både stärker självförsörjningsgraden och dessutom gör det lättare att nå våra miljö- och klimatmål. Vi har möjlighet att upphöra med det tunga industriella jordbruket och gå över till en mer hållbar matproduktion, men det krävs att människor är medvetna om problemen och röstar på progressiva politiker i EU.

Ny filosofi för jordbruket

Just nu finns det fortfarande inga regler eller certifieringar kring hur regenerativt jordbruk bör bedrivas, och bönderna som vill odla på detta sätt utgår mest från en livsfilosofi eller ett tankesätt. Det regenerativa jordbruket kan därför sägas fortfarande ligga i sin linda eller på ett utforskande plan, men intresset har ökat kraftigt under den sista tiden. Inom det regenerativa jordbruket ingår metoder som att sluta använda kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och maskiner till jordbruket. Bönderna arbetar för att efterlikna de processer som redan finns i naturen med naturlig gödsel, betesdjur och växtföljder. Detta anses ge friskare matjord som är bättre att odla i. Katarina Hedlund som är forskare inom jordhälsa vid Lunds Universitet menar att lantbrukare borde börja använda en eller två av de nya metoderna för regenerativt jordbruk, då det skulle förbättra jordhälsan på ett bra sätt.